Wzrost przeciętnego dochodu i wydatków, ale spadek spożycia na Pomorzu w 2022 roku

Rok 2022 przyniósł na Pomorzu istotne zmiany w zakresie ekonomii domowej, jak podaje Główny Urząd Statystyczny w Gdańsku. Zauważono, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny oraz przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwie domowym odnotowały wzrost. Jednakże, pomimo tych pozytywnych trendów, zaszły również negatywne zmiany. Dotyczyły one przede wszystkim kwestii konsumpcji żywności oraz posiadania przez gospodarstwa domowe urządzeń trwałego użytkowania.

W tym samym okresie odnotowano bowiem spadek przeciętnego spożycia większości artykułów spożywczych, co mogło być spowodowane między innymi rosnącą inflacją. Nie tylko konsumpcja żywności doznała uderzenia, ale także liczba urządzeń trwałego użytkowania w gospodarstwach domowych zmniejszyła się. Takie zjawiska nie sprzyjają poprawie standardu życia mieszkańców Pomorza.

Jeśli chodzi o konkretne wartości, to przeciętne miesięczne wydatki przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym na Pomorzu w 2022 roku wyniosły 1558,42 zł. Z tej sumy, na towary i usługi konsumpcyjne przeznaczano średnio 1501,58 zł. To stanowi wzrost o 6,1% w porównaniu do roku 2021.